Kullanım Sözleşmesi


KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) .
  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten HM İŞLEM MERKEZİ Hacı Rüstemoğlu sok. no:2/4b Ümraniye-İst Türkiye adresinde mukim Web Sitesi olarak anılacaktır.
b)  .
 internet sitesinde işlem yapan internet kullanıcısı kullanıcı olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu. İnternet Sitesini kullananın kullanma ve yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Kullanıcı. Web Sitesi’nde işlem yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu. Web Sitesinin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Web sitesinde işlem yapmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir. İşlem yapan herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tespit edilen kullanıcıların işlemleri iptal edilir. Ayrıca. bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda Web Sitesi bu işlemi iptal edebilir.
3.2. Web Sitesi. Kullanıcı'nın Web Sitesi kullanım hakkını Web Sitesinin çıkarlarına ters biçimde. işbu sözleşmeye ve/veya hukuka aykırı kullandığı kanaatine varacak olursa. herhangi bir ihbara gerek olmaksızın kullanıcı'nın işlemini iptal edebilir.
3.3. Web Sitesinin yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde Site'de yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar açısından Web Sitesi her ne nam adı altında olursa olsun hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4. Kullanıcı Web Sitesi internet sitesi üzerinden sadece kendi kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı Web Sitesi internet sitesi üzerinden kredi kartı ile 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde güvenli ödeme yapabilecektir. Kullanıcı 3 boyutlu güvenlik (3D Secure) sistemi çerçevesinde kredi kartı şifresini girmesi ve/veya bankası tarafından cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS mesajındaki şifreyi girmesi ile ödemenin gerçekleşmesi durumunda. Web Sitesi’nin bu işlemle ilgili hiçbir sorumluluğunun kalmayacağını ve bu işlemle ilgili Web Sitesinden herhangi bir talebinin olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.5. Kullanıcı Web Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini. ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Web Sitesi  bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcı’nın siteye erişimini engelleme. işlemlerini iptal etme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kulanıcı’yı bağlayacaktır.
3.6. Kullanıcı Web Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu. genel ahlaka aykırı. başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde. ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için. başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca. kullanıcı. başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam. virüs. truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.7. Kullanıcı diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde. bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcı’ya aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup. Web Sitesinin bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle. olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde. Web Sitesinin kullanıcı’ya karşı kullanım sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Web Sitesinin hiçbir tazminat. vb. sorumluluğu yoktur.
3.10. Web Sitesinin olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
3.11. Kullanıcı işbu sözleşmeyi ve kullanım hakkını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Kullanıcı’nın yapacağı her tür devir işlemi geçersiz sayılır.
3.12. Web sitesinin iyileştirilmesi. geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi. siteye erişilen tarih ve saat. sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13. Kullanıcı Web Sitesi tarafından ürün ve hizmet tanıtımları. reklamlar. kampanyalar. avantajlar. anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine e-mail. telefon. sms. vb. yollarla bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı Web Sitesi internet sitesinde işlem yaparken vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş/fatura bilgilerinin ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına. bu bilgilerin Web Sitesi ile Web Sitesinin iş ortakları. tedarikçileri ve ilişkide bulunduğu bankalar ve Ödeme Kuruluşları tarafından kayda alınabilmesine. saklanabilmesine. işlenebilmesine. kullanılabilmesine ve paylaşılabilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece işlemleri sona erdiğinde de kişisel ve alışveriş/fatura verilerinin yukarıda belirtilen şekil ve kapsamda kullanılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması. paylaşılması. kullanılması. arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet. kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Web Sitesi’ni sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse. bu talebini her zaman İnternet sitesine iletebilir.
3.14. Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının. kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı Web Sitesi web sitesine girmesiyle. kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.15. Sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme. kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Web Sitesi kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.16. Web Sitesinin kullanım sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir. güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen. güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm. yayın tarihinde tüm kullanıcı’lar bakımından hüküm ifade edecektir.
3.17. Taraflar. Web Sitesine ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak. HMK madde 193/1'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme kullanıcının işlemlerini iptal edilmesi veya Web Sitesi tarafından işlemin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Kullanıc’nın kullanıcı kaydı yapması Kullancı’nın kullanım sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanım sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcın kullanım anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

7. İptal ve İade Şartları

Yapılan Ödeme işlemleri online olarak kurumlara ödendiği için, işlem iptali yapılamamaktadır. Ayrıca hatalı veya yanlış ödemelerde aynı durum geçerli olup iptal ve iadesi yapılamamaktadır. Hatalı girilen numaralardan işlemi yapan kullanıcı sorumludur. Kanuni dayanak: 27.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesi uyarınca; elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadırhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm